Sunday, October 29, 2017

ششمین نمایشگاه  فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

مکان : مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

زمان : 18 الی 20 مهر ماه 1396

گروه صنعتی رهیافت در غرفه B44حضور دارد